RID

Tehlikeli Madde Güvenlik Danışmanlığı

RID

RID TANIMI

Tehlikeli maddelerin, insan sağlığı ve diğer canlı varlıklar ile çevreye zarar vermeden güvenli ve emniyetli bir şekilde demiryolu ile taşınmasını sağlamaktır.
Uluslararası Demiryolu Taşımacılığı Hükümetler arası Örgütü (OTIF) tarafından yapılan COTIF sözleşmesi C ana eki (Uluslararası Demiryolu Taşımalarına İlişkin) ile meydana gelmiştir.

FAALİYET BELGESİ VE ZORUNLULUĞU NEDİR?

Yönetmelik ve RID kapsamına giren tehlikeli maddelerin demiryolu ile taşınması alanında faaliyet gösteren; dolduran, paketleyen, yükleyen, taşımacı, gönderen, alıcı, boşaltan ve tank-konteyner/portatiftank işletmecisi, sarnıç vagon sahibi/işletmecisi, demiryolu altyapı işletmecisi, bu faaliyet alanlarından biri veya birden fazlası için faaliyette bulunanların Bakanlığa başvurarak tehlikeli madde faaliyet belgesi almaları zorunludur.

The Regulation concerning the International Carriage of Dangerous Goodsby Rail (RID)

TESİSLERE VERİLEN RID HİZMETİ NEDİR?

Taşımacı, gönderen, paketleyen, yükleyen, dolduran ve boşaltan olarak faaliyet gösteren işletmelerin, RID Bölüm 1.8.3’te yer alan hükümlere göre tehlikeli madde güvenlik danışmanı (TMGD) istihdam etmesi veya tehlikeli madde güvenlik danışmanından hizmet alması zorunludur. RID hizmeti kısaca;

  • Tesiste bulunan tehlikeli maddelerin belirlenmesi ve sınıflandırma çalışmasının yapılması,
  • Tehlikeli madde yükleme, boşaltma ve taşımacılığı sırasında olabilecek kaza ya da ihlal durumlarında uygulanmak üzere Acil Eylem Planı” hazırlaması,
  • ADR Farkındalık ve Genel Bilinçlendirme, Göreve Yönelik ve Emniyet/Güvenlik eğitimlerinin verilmesi,
  • High Consequence Dangerous Goods (HCDG) (Ciddi sonuçlara neden olabilecek tehlikeli mallar) tesiste mevcut ise ilgili ürün veya ürünler için “Güvenlik Planı” hazırlanması,
  • Taşıma evrakı oluşturulması,
  • RID Bölüm 5.4.3’te belirtildiği şekilde, taşımacı tarafından makiniste/tren görevlisine verilmek üzere hazırlanan yazılı talimat,
  • Taşımacılık zincirinde demiryolunun yanı sıra başka bir modunda kullanılacağı durumlarda RID Bölüm 5.4.5 de belirtilen Çok Modlu Tehlikeli Mal Formu düzenlemek,
  • RID’da tanımlanan Sınıf 1 ve Sınıf 7 tehlikeli maddelerin taşınmasında, bu Yönetmelik kapsamında belirlenen ilgili/yetkili mercilerden özel taşıma izin belgesinin alınması,
  • Tehlikeli madde taşımacılığı yapan trenlere/vagonlara ait Tehlikeli Maddeler ve Tehlikeli Atık Zorunlu Mali Sorumluluk Sigortası Poliçesinin alınmasını sağlamak,
  • Tehlikeli maddeye uygun ambalajı(sertifikalı) ve/veya vagonu belirlemek,
RID
Uluslararası Demiryolu Taşımacılığı Hükümetler arası Örgütü (OTIF) tarafından yapılan COTIF sözleşmesi C ana eki (Uluslararası Demiryolu Taşımalarına İlişkin) ile meydana gelmiştir.

TMFB

Tehlikeli Maddelerin Karayoluyla Taşınması Hakkında Yönetmelik kapsamında; taşımacı, dolduran, paketleyen, yükleyen, gönderen, alıcı, boşaltan ve tank konteyner/portatif tank işletmecisi olarak bu faaliyetlerden biri veya birden fazlasıyla iştigal eden işletmelerin alması gereken belgeye “Tehlikeli Madde Faaliyet Belgesi “ denmektedir.

TMFB

Tehlikeli Maddelerin Karayoluyla Taşınması Hakkında Yönetmelik kapsamında; taşımacı, dolduran, paketleyen, yükleyen, gönderen, alıcı, boşaltan ve tank konteyner/portatif tank işletmecisi olarak bu faaliyetlerden biri veya birden fazlasıyla iştigal eden işletmelerin alması gereken belgeye “Tehlikeli Madde Faaliyet Belgesi “ denmektedir.

TMGD

Görev ve nitelikleri ADR/RID’ın 1.8.3 üncü kısmında belirtilen ve Bakanlık tarafından tehlikeli madde güvenlik danışmanı sertifikası düzenlenerek yetkilendirilen kişi tarafından, kapsamda bulunan tesislere verilen hizmete TMGD/ADR hizmeti denmektedir.