IMDG-Code

Tehlikeli Madde Güvenlik Danışmanlığı

IMDG-Code

IMDG-CODE TANIMI

Deniz yoluyla yapılacak tehlikeli madde taşımacılığı faaliyetlerinin ekonomik, seri, güvenli, kaliteli, çevreye olumsuz etkisi en az ve diğer taşımacılık faaliyetleri ile uyumlu şekilde yapılmasını sağlamaktır.
Gemilerde ve deniz araçlarında yük olarak taşınan tehlikeli maddeleri ve tehlikeli yükün; gemide veya kıyı tesisinde, yüklenmesi, istif edilmesi, elleçlenmesi, taşınması, taşıma biriminden ve gemiden boşaltılması, bildirimi, geçici depolanması, kontrol ve denetiminin yapılması faaliyetleri IMDG Code içeriğini yansıtmaktadır.

TEHLİKELİ MADDE UYGUNLUK BELGESİ (TMUB) VE ZORUNLULUĞU NEDİR?

18/2/2007 tarihli ve 26438 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Kıyı Tesislerine İşletme İzni Verilmesine İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik kapsamında izin alacak veya yenileyecek tehlikeli yük elleçleyen kıyı tesislerinin bu yüklerin elleçlenmesine ve taşınmasına uygun olduğunu onaylayan “Tehlikeli Madde Uygunluk Belgesi” almaları ve geçerli durumda bulundurmaları zorunludur.

TEHLİKELİ MADDE GÜVENLİK PLANI ve TEHLİKELİ MADDE REHBERİ NEDİR?

Paketlenmiş tehlikeli maddelerin taşınmasında rol alan yük ilgilileri ve kıyı tesisleri, IMDG Kod içinde belirtilen hususları içeren bir güvenlik planı oluşturur ve uygular. ISPS Kod kapsamındaki kıyı tesislerinde, bu madde gereğince istenen planda bulunması gereken hususlar, ISPS Kod “Liman Tesisi Güvenlik Planı” içerisinde bulunabilir.
Tehlikeli madde elleçleyen kıyı tesisleri, tehlikeli maddelerle ilgili yapılan tüm işlemleri ve bu Yönetmeliğin 11 inci maddesinde belirtilmiş sorumlulukların ve 12 nci maddesinde belirtilmiş tedbirlerin nasıl yerine getirildiğini açıklayan bir tehlikeli madde rehberi hazırlar ve bulundurur. Rehber, ilgili tüm tesis personeli, kamu otoriteleri ve tesis kullanıcılarının erişimine ve bilgisine açık bulundurulur.

TMGD HİZMETİ VE ZORUNLULUĞU NEDİR?

Bu Yönetmelik kapsamında, tehlikeli madde elleçleyen kıyı tesislerinin, tehlikeli madde taşınması kapsamında yapılacak tüm faaliyetlerinde Tehlikeli Madde Güvenlik Danışmanı istihdam etmesi veya hizmet almaları zorunludur.

TESİSLERE VERİLEN IMDG CODE HİZMETİ NEDİR?

  • Limanda bulunan tehlikeli maddelerin belirlenmesi ve sınıflandırma çalışmasının yapılması,
  • Tehlikeli yüklerin tanımlanmasını sağlanması,
  • Tehlikeli yük bildirimlerinin yapılması
  • Tehlikeli madde güvenlik planının oluşturulmasını sağlaması,
  • Tehlikeli madde rehberinin oluşturulması,
  • Yüklerin yükleneceği ambalajların belirlenmesi,
  • Tehlikeli madde etiketleme ve plakalanmasının belirlenmesi,
  • Yük taşıma birimine emniyetli bir biçimde yüklenmesini, istif edilmesini, sağlama alınmasını, taşınmasını ve boşaltılmasını sağlar veya sağlanması için gerekli eğitimleri verir.
  • Deniz yolunda taşınan tehlikeli yüklerin riskleri, emniyet önlemleri, emniyetli çalışma, acil durum önlemleri, güvenlik ve benzer konularda eğitilmesini sağlar, eğitim kayıtlarını tutar.
  • Acil durum veya kaza durumlarında ilgililere gerekli bilgi ve desteği sağlar.